Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 106 w Warszawie

      Co to jest?
KONCEPCJA ROZWOJU

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 106 W WARSZAWIE NA LATA 2016 – 2021

 

 

 

Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania,

można jedynie mu stworzyć warunki zezwalające na to,

aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości”

Carl Roger

 

 1. Misja

 

 • Włączenie w system wychowania i nauczania treści związanych z czytelnictwem, kreatywnością, ekologią, matematyką i informatyką, bezpieczeństwem oraz elementów nowoczesnych metod i koncepcji, w celu kształcenia jednostki wolnej, twórczej, zaangażowanej, pełnej radości i przygotowanej do życia w rozwijającym się ciągle społeczeństwie i świecie;
 • Stworzenie warunków do budowania modelu wychowania opartego na silnych więzach emocjonalnych pomiędzy nauczycielem i dzieckiem oraz jego rodziną;
 • Ukształtowanie absolwenta umiejącego porozumiewać się z innymi za pomocą języka werbalnego.

 

 

 1. Wizja

 

1) Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

2) Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 

3) Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 

4) Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 

5) Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 

6) Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

7) Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

8) Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy

 

9) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, a ich osiągnięci są stale monitorowane;

 

10) Nauczycielki dbają o bezpieczeństwo podopiecznych eliminując zagrożenia oraz wzmacniając właściwe zachowania u dzieci;

 

11)

 

 

 1. Model absolwenta

 

Absolwent Przedszkola nr 106 w Warszawie na miarę swego wieku i potencjału rozwojowego jest:

 

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość;
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania;
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności;
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie;
 • pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób;
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób;
 • szanuje własność swoją i cudzą;
 • nie kłamie;
 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania;
 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność /np. niepełnosprawność;
 • dąży do zdobywania wiedzy, czerpie z tego satysfakcję;

 

 1. Cele uwzględnione w planie rozwoju placówki

 

 • Zagwarantowanie dziecku optymalnych warunków bezpieczeństwa oraz pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”;
 • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych;
 • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji wychowanków;
 • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;
 • Rozwijanie zdolności i talentów dzieci w różnych płaszczyznach działalności poprzez zajęcia obowiązkowe i dodatkowe;
 • Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim;
 • W dalszym ciągu aktywizowanie, zwłaszcza nowych rodziców, do udziału w życiu przedszkola.
   

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wrażliwości etycznej, wychowanie ku wartościom”.

 

Cele:

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury;

 • Budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek w sali a także Kącik Wędrującej Książki;
 • Przygotowanie do nauki czytania, nabywanie kompetencji czytelniczych;
 • Wdrożenie do prób czytania prostych wyrazów i zdań;
 • Budowanie bogatego słownictwa;
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata;
 • Rozbudzanie wyobraźni;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka;
 • Budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem;
 • Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci;
 • Zaznajomienie z różnymi gatunkami literackimi (legenda, baśń, bajka, wiersz);
 • Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom;
 •  Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych - uczenie myślenia i właściwych postaw;

 

Zadanie

Działania

Monitorowanie

Ewaluacja

Przeprowadzanie zajęć o wymienionej tematyce;

Zapewnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć np. filmów, literatury, programów edukacyjnych,  itp.

Zorganizowanie wyjścia do biblioteki;

 

 • Poznanie sposobu powstawania książki (film, prezentacja, lekcja biblioteczna), oraz historii i znaczenia pisma dla człowieka;
 • Zapoznanie dzieci z gatunkiem literackim baśń, legenda, bajka
 • Wykorzystanie utworów literackich w rozwijaniu wrażliwości etycznej oraz inspirowaniu działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej i słownej.
 • Stosowanie różnorodnych form i metod pracy rozwijających aktywność dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.
 • Wykorzystanie literatury dziecięcej oraz różnorodnych form teatralnych w celu rozwijania u dzieci komunikacji językowej oraz wychowania ku wartościom.
 • Nawiązanie współpracy z biblioteką dla dzieci i młodzieży przy ul. Kuflewskiej
 • Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Wdrożenie do czytania dzieciom przez rodziców – Tydzień głośnego czytania;
 • Założenie biblioteki w sali, wypożyczanie książek chętnym dzieciom;
 • Wykonanie własnej książki w grupie;
 • Udział w akcji „Wędrująca książka”,
 • Spotkanie z poetką Alicją Patey – Grabowską, autorką wierszy dla dzieci – wieczór poetycki;
 • Czytanie utworów przez poetkę;
 • Omówienie genezy powstania utworów;
 • Wspólne śpiewanie piosenek powstałych w oparciu o słowa wierszy Alicji Patey - Grabowskiej.
 • Odzwierciedlenie w formie plastycznej czytanych utworów;
 • Przygotowanie do nauki czytania poprzez:
 1. Rozwijanie wrażliwości słuchowej przez dostrzeganie, rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków z otoczenia.
 2. Kształcenie wymowy, doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia ( regulowanie oddechu, odpowiednie stosowanie pauz , wybrzmienie wszystkich głosek wyrazu itp.
 3. Analizę i syntezę dźwiękową wyrazów o prostej budowie fonetycznej ( ćwiczenia słuchu fonetycznego ), wyodrębnienie wybranych głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu
 4. Wyrabianie spostrzegawczości wzrokowej.

 

 

 • Zdjęcia
 • scenariusze
 • plany pracy
 • zapisy

w dziennikach

 • wywiady

z dziećmi

 • kronika

przedszkolna

 • strona internetowa
 • gazetka przedszkolna
 • wytwory prac dzieci

 

 • sprawozdania

z posiedzeń RP –

wnioski w

protokołach

 • podsumowanie

pracy na zebraniach

z rodzicami

 

           

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Zachowują się i działają jak świadomy czytelnik;
 • Chętnie wypożyczają, czytają i oddają książki w idealnym stanie do biblioteki przedszkolnej jak i miejskiej;
 • Wiedzą jak i gdzie powstaje książka, oraz gdzie można ją kupić lub wypożyczyć;
 •  Znają wartości płynące z czytania książek, chętnie słuchają jak czytają rodzice, opiekunowie;
 • Wykonują prace plastyczne na dany temat;
 • Znają różne gatunki literackie;
 • Znają wszystkie litery alfabetu, podejmują próby czytania;

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/18

 

„Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych”

 

Cele:

 • Wdrożenie w placówce powszechnych zasad postępowania i zaznajomienie dzieci z nimi w celu uniknięcia wypadku;
 • Poszerzenia wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • Ukazanie niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy zapałkami oraz wszelkiego rodzaju urządzeniami elektrycznymi;
 • Promowanie zdrowego stylu życia;
 • Uświadomienie znaczenia odpowiedniego doboru produktów spożywczych dla zdrowia;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, w tym jamy ustnej
 • Wdrożenie do aktywnego wypoczynku, budzenie zainteresowania ruchem, sportem;
 • Poszerzenie wiedzy na temat grzybów jadalnych i trujących, nieznanych owoców, roślin, pokarmów nieznanego pochodzenia, lekarstw;
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających ze spotkania z nieznajomymi zwierzętami
 • Nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem dziecka, zapobieganie złu;
 • Podkreślenie szkodliwości używek (alkohol, papierosy, telewizja) oraz zagrożeń, jakie niesie sieć Internetowa;
 • Nabywane odpowiedzialności za siebie i innych;
 • Wdrażanie do właściwego postępowania w przypadkowych spotkaniach z nieznajomym;

Zadanie

Działania

Monitorowanie

Ewaluacja

 Kształcenie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i osób w swoim otoczeniu;

 

 

 • Stosowanie różnorodnych metod
  i form pracy jako okazje do poruszania tematu bezpieczeństwa.
 • Tworzenie warunków do podejmowania działań o danej tematyce.
 •  Aranżacja sal przedszkolnych
 • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
 • Udział w wybranych konkursach, wystawach
  i przeglądach organizowanych
  w lokalnym środowisku.
 • Spotkanie z ekspertami w sprawie zdrowia, higieny, bezpieczeństwa (lekarz, policjant, strażak itp.)
 • Wyjścia i wycieczki.
 • Warsztaty dla dzieci.
 • Wyposażenie sal w sprzęt komputerowy i potrzebne rekwizyty.
 • Akcje np. „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Zajęcia z gimnastyki
 • Realizacja Programu Profilaktycznego Przedszkola nr 106 „Żyje zdrowo i bezpiecznie”

.

 • zdjęcia
 • scenariusze
 • plany pracy
 • zapisy

w dziennikach

 • kronika

przedszkolna

 • strona internetowa
 • gazetka przedszkolna
 • wytwory prac dzieci

 

 • sprawozdania

z posiedzeń RP –

wnioski w

protokołach

 • podsumowanie

pracy na zebraniach

z rodzicami

 • ankieta dla rodziców
 • Quiz dla dzieci

 

 

 

           

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Potrafią bawić się bezpiecznie, z dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
 • Znają zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, smart fonów, konsoli itp.; Umiejętnie, rozważnie wykorzystuje komputer do pracy i zabawy;
 • Znają podstawowe zasady ruchu drogowego. Potrafią bezpiecznie poruszać się po drodze;
 • Znają zasady zdrowego  żywienia i przestrzegają ich;
 • Prowadzą higieniczny tryb życia;
 • Przeciwdziałają agresji, zwalczają przemoc;
 • Biorą udział w zajęciach gimnastycznych, zabawach ruchowych pamiętając że ruch to zdrowie;

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

„Eko przedszkolaki to my”

 

Cele:

 • Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska;
 • Wyposażenie w wiedzę dotycząca budowy  i czynności życiowych organizmów żywych i oraz ich związków ze środowiskiem;
 • Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi;
 • Uświadomienie, ze każda istota żywa ma prawo do godnego życia;
 • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody;
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody;
 • Wprowadzenie czystych technologii i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
 • Kształtowania własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;

 

Zadanie

Działania

Monitorowanie

Ewaluacja

Wspieranie dzieci w rozumieniu potrzeby ochrony przyrody, wychowanie w duchu poszanowania roślin i zwierząt oraz dbania o środowisko wokół nas.

 • Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci w różnych sytuacjach, analizę wytworów działalności dziecięcej.
 • Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.
 • Realizacja projektów, programów DPEE, MPEE, CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS;
 • Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola, środowiska.
 • Uczestniczenie w konkursach, przeglądach, prezentacjach organizowanych w przedszkolu oraz w środowisku lokalnym.
 • Włączanie rodziców

w działania przedszkola.

 • Uczestniczenie w akcjach proekologicznych: „Sprzątanie świata”, „Zbiórka baterii”, „Wózek za nakrętki”, „Psia gwiazdka”, „Dokarmianie ptaków” i in. ;
 • Organizowanie spacerów, wyjść wycieczek w miejsca ekologiczne;
 • Prowadzenie zajęć tematycznych głównie w kierunku gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i ochrony przyrody;
 • Organizowanie warsztatów ekologicznych;
 • Prowadzenie zajęć badawczych, praktycznych, botanicznych (zielone kąciki w Sali, rabaty z kwiatami, warzywami, ziołami);
 • Udział w imprezach plenerowych;

 

 • zdjęcia
 • scenariusze
 • plany pracy
 • zapisy

w dziennikach

 • zeszyty obserwacji/

karty obserwacji

 • wywiady
  z dziećmi
 • dyplomy
 • podziękowania
 • kronika

przedszkolna

 • strona internetowa
 • gazetka przedszkolna
 • wytwory prac i działalności  dzieci
 • sprawozdania z realizacji wymienionych programów i przedsięwzięć;

 

 • sprawozdania

z posiedzeń RP –

wnioski w protokołach

 • podsumowanie

pracy na zebraniach

z rodzicami

 

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Dostrzegają i rozumieją potrzebę ochrony przyrody;
 • Szanują przyrodę, dostrzegając jej piękno;
 • Uczestniczą w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
 • Mają poczucie odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne;
 • Żyją ekologicznie we własnym domu, przedszkole i innych miejscach;

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020


„Kreatywny przedszkolak”
 

Cele:

 • Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 •  Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
 •  Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.
   

Zadanie

Działanie

Monitorowanie

Ewaluacja

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych;

 

 • Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

-  kąciki plastyczne

- kąciki teatralne

- skrzynie skarbów

- ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

- ekspozycje dzieł znanych twórców

- galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

 

 • Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

 

 • Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.

 

 • Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

 

 • Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

- Koncerty muzyczne

-  Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.

- Wystawy i pokazy sztuki ludowej

- Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

 

 • Udział w akcjach organizowanych  na terenie przedszkola

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosowanie narzędzi - Ankiety dla rodziców, -Ankiety dla nauczycieli.

- Karty obserwacji dzieci.

-Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,

-Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,

hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja prowadzona na bieżąco a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach

 

Oczekiwane efekty :

Dzieci:

 • Znają różnorodne techniki plastyczne;
 • Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego;
 • Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych;
 • Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu;
 • Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

"Świat wokół nas – bawi i uczy. Zabawy z matematyką”

 

Cele:

 • Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej;
 • Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu;
 • Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy;
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 •  Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym;
   

Zadanie

Działanie

monitorowanie

ewaluacja

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka  poprzez wprowadzanie go w świat pojęć matematycznych oraz rozwijanie zainteresowania otaczającym człowieka światem przyrody

 • Umieszczenie w kąciku dla rodziców artykułów nt. „Wspomagania umiejętności matematycznych dzieci”

 

 • Zorganizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich, warsztatów dla rodziców i nauczycieli prezentujących metody i form pracy z dzieckiem z zakresu treści matematycznych zawartych w podstawie programowej

 

 • Udział dzieci w przedszkolnym konkursie plastycznym o tematyce związanej z edukacją matematyczną

 

 • Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw matematyką

stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnicowania strony prawej, lewej kształtowania spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, i innych umiejętności, które są związane z matematyką

 

 • Stworzenie kącików matematycznych w salach poszczególnych grup

 

 • Systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi wykazującymi szczególne uzdolnienia w zakresie matematyki

uwrażliwienie na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika pomagających w kształtowaniu orientacji w obrębie swojego ciała i  przestrzeni

 

 • Stosowanie elementów programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca Matematyka;

 

 • Zorganizowanie konkursów międzygrupowych w zakresie rozumienia treści matematycznych;

 

 • Organizowanie zajęć plastycznych, których wyjściem do działań jest symbol graficzny;

organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki

 

 • Wprowadzenie do zabaw i zajęć wychowawczo-dydaktycznych ćwiczeń z zakresu edukacji kinezjologicznej „Gimnastyka mózgu”;

 

 • Organizacja Grupowych Dni Kolorów i Figur Geometrycznych

 

 • Realizowanie zagadnień zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności matematycznej dzieci. Zastosowanie narzędzi - Ankiety dla rodziców, -Ankiety dla nauczycieli.

- Karty obserwacji dzieci.

-Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,

-Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,

hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja prowadzona na bieżąco a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach

 

Oczekiwane efekty :

Dzieci:

 • Posiadają zdolność do rozumowania operacyjnego na poziomie konkretu;
 • Potrafią liczyć  podane elementy;
 • Posiadają odporność emocjonalną;
 • Wykazują  odpowiednią sprawność manualną, zdolność spostrzegania i koordynację wzrokowo – ruchowa.

 

 

 

 

W naszym przedszkolu dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

 

W naszym przedszkolu rodzice:

 

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą być z dzieckiem w trudnych sytuacjach.

4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

5. Może bezpośrednio rozmawiać z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.

6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

7. Rodzice czynnie wpierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

8. Znają rodzaj trudności wychowawczych swojego dziecka w kontekście grupy rówieśniczej.

9. Poznają w trakcie obserwacji i czynnego udziału w zajęciach, imprezach i uroczystościach poziom rozwoju emocji swojego dziecka.

10. Rozumieją rolę przedszkola w zacieśnianiu więzi emocjonalnej z rodziną i angażują się w nią.

11. Znają prawa i obowiązki dziecka oraz własne.

12. Potrafią skorzystać z oferowanej przez placówkę pomocy psychologa i logopedy.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola;

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy;

3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki;

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5. Nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy;

6. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola;

7. Monitorują efektywność własnej pracy-samokontrola;

8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;

9. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego;

 

Placówka:

1. Potrafi pozyskać rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola;

2.Posiada swoich sympatyków (sponsorów) pomagających w pracy dydaktyczno-wychowawczej;

3. Rozszerza współpracę o środowisko lokalne, ogólnopolskie i zagraniczne;

4. Wszelkie przedsięwzięcia monitoruje i przeprowadza ewaluację swojej pracy;

5. Wychodzi naprzeciw potrzebom emocjonalno-społecznym swoich wychowanków;

6. Posiada, pisane przez nauczycielki, programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki;

7. Zarządzanie przedszkolem zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju dzieci, indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, jakości pracy i rozwojowi przedszkola;

 

Podsumowania końcowe:

1. Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji;

2. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w statucie;

3. Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna;

4. Zamiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców;

5. Koncepcja jest realizowana we współpracy z rodzicami;

6. Koncepcja pracy przedszkola obowiązuje od dnia zatwierdzenia;

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 89
Wprowadzony przez: Bożena Juda
Data opublikowania: 2018-10-17 07:14:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu